Sahej Path De Bhog 07.06.2020

Program 07.06.2020

Sahej Path de Bhog 11:00 Uhr
Kirtan bhai Parminder Singh 12:45-13:45
Ardas,Hukamna di Viakhea 13:45-14:10

Guru ka Langer Atut wartega