Sahijpath ji de bhog (22.09.2019)

Program Details 22.09.2019

Sahijpath ji de bhog 11:00 Uhr
Kirtan Baba Parminder Singh 12:25 – 13:15Uhr
Katha Salok Bhagat Kabir Ji 13:15- 13:45Uhr
Ardas & Hukhamnama 13:45-14:15 Uhr

Guru Ka Langar Atut Wartega   14:30 Uhr