Sukhmni Sahib de Path (6.11.2022)

Program 6.11.2022

Sukmani Sahib de Path 11:00 Uhr
Kirtan Bhai Parminder Singh 12:45 – 13:45 Uhr
Chopai Sahib, Anand Sahib, Ardas 13:45 – 14:15 Uhr