Sahej Path Arambh (17.10.2021), Bhog (7.11.2021)

Program 17.10.2021

Sahej Path Arambh 11:00 Uhr
Kirtan Bhai Parminder Singh 12:45 – 13:45 Uhr
Chopai Sahib, Anand Sahib, Ardas 13:45 – 14:15 Uhr