Sukhmani sahib ji de path(25.04.2021)

Program 25.04.2021

Sukhmani sahib ji de path  11:00 Uhr
Kirtan Bhai Parminder Singh 12:45 – 13:45 Uhr
Chopai Sahib, Anand Sahib, Ardas 13:45 – 14:15 Uhr