Akhandpath Sahib ji de Bhog(24.11.2019)Akhandpath Magdeburg di Sangat Walon

Program Details 24.11.2019

Akhand path de Bhog 11:00 Uhr
Kirtan Bhai Parminder Singh 12:30: 13:15Uhr
Kwishri Avtar S. Kuldip S 13:15-14:00uhr

Anand,Ardas & Hukamnama

14:00 — 14:15 Uhr

Guru Ka Langar Atut Wartega   14:30 Uhr