Sahij path de Bhog(20.01.2021)

Program 20.01.2021

Sahij path de Bhog 11:00 Uhr
Kirtan Bhai Parminder Singh 12:45 – 13:45 Uhr
Chopai Sahib, Anand SAHIB, Ardas 13:45 – 14:15 Uhr